Proses
Gwyno  

Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful – Gweithdrefn Gwyno  

Os hoffech ganmol, gwneud sylw neu gŵyn gallwch siarad neu ysgrifennu at un ai’r bobl yn y maes perthnasol, neu at unrhyw aelod o staff yr Ymddiriedolaeth. Byddant yn nodi eich canmoliaeth neu sylwadau ac yna’n eu trosglwyddo i’r bobl gywir i’w defnyddio i wella ein gwasanaethau. Gallwch hefyd gysylltu â Swyddfa Ganolog yr Ymddiriedolaeth yng Nghanolfan Fusnes Orbit, Parc Busnes Rhydycar, CF48 1DL neu e-bostio  Trust@merthyrleisure.co.uk

Beth yw’r Broses Gwyno?

Mae dau gam i’r broses gwyno, sef:

Cam 1 – Datrysiad Anffurfiol

Os yw’n bosibl, rydym o’r farn ei fod yn well i ddelio â phethau ar unwaith. Os oes gennych gŵyn neu bryder, soniwch amdano â’r person yr ydych yn delio ag ef. Bydd e neu hi’n ceisio datrys y mater i chi. Os na all yr aelod o staff eich helpu, bydd yn esbonio pam. Yn ystod y cam datrysiad anffurfiol rydym yn ymgeisio ymateb mor gyflym â phosibl, ymhen 10 niwrnod gwaith. Os nad yw’n bosibl i ddatrys eich cwyn oddi fewn i’r raddfa amser hon, byddwn yn rhoi gwybod i chi.

Cam 2 – Ystyriaeth Ffurfiol

Gallwch fynegi eich pryder/cwyn mewn nifer o ffyrdd:-

Gallwch ofyn am gopi o’ch cwyn oddi wrth y person yr ydych eisoes wedi cysylltu ag e. Dywedwch wrtho eich bod am ni ddelio â’ch pryder/cwyn yn ffurfiol.

  • Gallwch gysylltu â’r swyddfa gwyno drwy ffonio: 01685 727432 (Swyddog Marchnata).
  • Gallwch ddefnyddio’r ffurflen o’n gwefan: www.merthyrleisuretrust.co.uk
  • Gallwch gysylltu â ni drwy e-bost Trust@merthyrleisure.co.uk
  • Gallwch ysgrifennu llythyr atom i’r cyfeiriad canlynol: Swyddfa Gwyno, Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful, Parc Busnes Rhydycar, Rhydycar CF48 1DL.

Delio â’ch pryder

Byddwn yn cydnabod eich pryderon yn ffurfiol ymhen 5 niwrnod gwaith gan adael i chi wybod sut y bwriadwn ddelio â nhw.

Byddwn yn delio â’ch pryder mewn modd agored a gonest.

Byddwn yn sicrhau na fydd eich ymwneud â ni yn y dyfodol yn dioddef o gwbl, dim ond am eich bod wedi mynegi pryder neu wneud cwyn yn ein herbyn.

Fel arfer, byddwn ond yn gallu edrych ar eich pryderon os wnewch chi ddweud wrthym amdanynt o fewn chwe mis. Mae hyn oherwydd ei fod yn well edrych ar eich pryderon tra bo’r materion yn parhau’n ffres yng nghof pawb.

Byddwn yn dweud wrthych pwy y gofynnon ni i gael golwg ar eich pryder neu gŵyn. Os yw eich pryder yn uniongyrchol, byddwn fel arfer yn gofyn i rywun o’r gwasanaeth i edrych mewn iddo ac i ddod yn ôl atoch chi. Os yw’n fwy difrifol, mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio rhywun o rywle arall yn yr Ymddiriedolaeth, neu mewn rhai achosion gallwn benodi ymchwilydd annibynnol.

Byddwn yn gosod allan ein dealltwriaeth ni o’ch pryderon gan ofyn i chi gadarnhau a ydyw’n gywir. Byddwn hefyd yn gofyn i chi ddweud wrthym ba ganlyniad yr ydych yn gobeithio amdano. Bydd y person sy’n edrych ar eich cwyn fel arfer angen gweld y ffeiliau yr ydym yn eu cadw sy’n berthnasol i’ch cwyn. Os nad ydych chi eisiau i hyn i ddigwydd, y mae’n bwysig eich bod chi’n dweud wrthym ni ar ddechrau’r broses gwyno.

Os oes yna ateb syml i’ch problem, mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi a ydych yn hapus â hyn.

Er enghraifft, os wnaethoch ofyn am wasanaeth a’n bod ni’n gweld yn syth y dylech fod wedi ei gael, byddwn yn cynnig darparu’r gwasanaeth yn hytrach nag ymchwilio a chynhyrchu adroddiad.

Rydym yn anelu at ddod â chwynion ffurfiol i ben ymhen 20 niwrnod gwaith. Pan na fo hyn yn bosibl byddwch yn derbyn y diweddaraf am yr achos a bydd estyniad i’r amser yn cael ei drafod.

Os nad ydym yn llwyddo i ddatrys eich cwyn, gallwch apelio at Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.

Os yw eich cwyn yn parhau heb ei ddatrys yn ystod y cam hwn, mae hawl gennych gymryd eich cwyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. 

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.