Adroddiad
Safonau
Llyfrgelloedd 

Mae Deddf Llyfrgelloedd Cyhoeddus ac Amgueddfeydd 1964 yn datgan mai dyletswyddau statudol awdurdodau llyfrgelloedd cyhoeddus yw “darparu gwasanaeth llyfrgell cynhwysfawr ac effeithiol” ac yn dweud mai dyletswydd Gweinidogion Cymru yw “goruchwylio a hyrwyddo gwelliant” gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus yng Nghymru.

Yn unol â’r gofynion statudol hyn mae Llywodraeth Cymru wedi cwblhau ei hasesiad o Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful yn ei Ffurflen Flynyddol ar gyfer 2015-16, a gellir dod o hyd i’r adroddiad llawn yma.

Yn ystod y flwyddyn gyntaf hon o asesiad o dan y bumed fframwaith gan asesydd annibynnol, mewn ymgynghoriad â Grŵp Cyfeirio sy’n cynnwys swyddogion Llywodraeth Cymru, nododd crynodeb y canfyddiadau canlynol:

  • Mae Merthyr Tudful yn parhau i gyflawni pob un o’r 18 hawl graidd yn llawn.
  • O’r 7 dangosydd ansawdd sydd â thargedau, roedd Merthyr Tudful wedi cyflawni 6 yn llawn ac 1 yn rhannol.
  • Cyflwynodd Merthyr Tudful ffurflen flynyddol gynhwysfawr iawn gyda manylion rhagorol am y gwasanaethau a ddarperir a thystiolaeth o effaith wedi’i chynnwys drwyddi draw. Mae amrywiaeth yr hyfforddiant a’r gweithgareddau a gynigir i’w ganmol, ac mae adborth cwsmeriaid yn gadarnhaol. Fodd bynnag, mae lefelau staffio isel yn cyfyngu ar yr hyn y gellir ei gyflawni ac mae rhai dangosyddion, yn enwedig yn ymwneud â’r defnydd o stoc, yn siomedig.

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.