Strategaeth Llyfrgelloedd  

Mae ein gweledigaeth yn Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful yn un a rennir ledled Cymru ac mae’n ymgorffori gweledigaeth Llyfrgelloedd yn Ysbrydoli:

‘Bydd llyfrgelloedd yn ysbrydoli pobl Merthyr Tudful i fwynhau darllen, ehangu’u gwybodaeth a gwella’u sgiliau, cyfoethogi ansawdd eu bywyd a’u hymbweru i gyflawni’u llawn botensial.’

Mae’r weledigaeth hon cysylltu’n uniongyrchol â datganiad gweledigaeth Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr:

‘Gwella bywydau trwy hamdden a diwylliant.’

Caiff y weledigaeth hon ei gwireddu drwy gyflawni’r hawliau craidd a gynigir ar gyfer llyfrgelloedd addysgol a chyhoeddus ledled Cymru:

 • Ar agor i holl aelodau’u cymunedau
 • Ymuno am ddim
 • Benthyg llyfrau am ddim
 • Mynediad am ddim at wybodaeth
 • Defnydd am ddim o’r rhyngrwyd a chyfrifiaduron
 • Defnydd am ddim o adnoddau gwybodaeth ar-lein 24 awr y dydd
 • Darparu mynediad at adnoddau o safon mewn amrywiaeth o fformatau, gan gynnwys y rheini yn yr iaith Gymraeg, gan adlewyrchu newid o ran ffurfiau cyhoeddi
 • Sicrhau bod staff cyfeillgar, gwybodus a chymwys wrth law i helpu
 • Darparu lle ffisegol diogel, deniadol a hygyrch ag oriau agor addas
 • Cynnal amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi dysgu, mwynhad ac i alluogi defnyddwyr i fanteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael
 • Gweithio mewn partneriaeth i roi mynediad at adnoddau holl lyfrgelloedd Cymru
 • Cynnal catalog chwiliadwy o adnoddau Llyfrgelloedd Cymru
 • Cydweithio i greu cynnwys digidol dwyieithog newydd am Gymru a’i phobl
 • Ymgynghori’n rheolaidd â defnyddwyr i gasglu’u barn ar y gwasanaeth a gwybodaeth am newidiadau o ran eu hanghenion

Bydd Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru yn tanategu mesurau perfformiad y gwasanaeth wrth i ni weithredu mewn cyfnod o galedi a chwtogi ariannol i wasanaethau cyhoeddus. A ninnau eisoes wedi gweithredu cyfres o doriadau staffio, toriadau i wasanaethau a chwtogi cyllidebau, bydd y gwasanaeth yn ceisio parhau i ddarparu gwasanaethau o’r radd flaenaf i bobl Merthyr Tudful.

Mae’r ddogfen Strategaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful 2017-2018 gyflawn ar gael yma.

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.