Cynllun Cyflenwi Llyfrgelloedd Merthyr  

Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful yw’r unig wasanaeth statudol a gaiff ei ddarparu gan Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful yn cynnwys y brif Lyfrgell Ganolog a thair llyfrgell gymunedol yn Nowlais, Treharris ac Aberfan. Yn ychwanegol, mae’r gwasanaeth yn cynnig gwasanaeth trosgludo Cyswllt Cartref i’r sawl na allant ddefnyddio gwasanaethau llyfrgell yn y ffordd arferol. Caiff y gwasanaeth llyfrgelloedd cyhoeddus ei lywodraethu gan Ddeddf Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd 1964 sy’n gosod dyletswydd ar awdurdodau i ddarparu: ‘gwasanaeth llyfrgell cynhwysfawr ac effeithlon i bob un sy’n dymuno’i ddefnyddio.’

Yng Nghymru, ceir set o safonau cenedlaethol y mae’r holl wasanaethau llyfrgell yn gweithio tuag atynt er mwyn sicrhau bod pobl ledled Cymru’n elwa ar wasanaeth o safon. Gelwir y rhain yn Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru, a dyma’r canllawiau y mae’r Gweinidog sy’n gyfrifol am Wasanaethau Llyfrgell yn eu dilyn i fesur perfformiad yn erbyn ethos Deddf 1964. Er nad deddfwriaeth yw’r safonau, fe’i derbynnir fel “Cynllun Cyflenwi” Deddf 1964.

Yn ychwanegol at set  o fesurau perfformiad, rhaid i’r gwasanaeth ddangos ei fod yn cydsynio â Hawliau Craidd Defnyddwyr Gwasanaethau Llyfrgell fel y’u hamlinellwyd o yn Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru, a’r deilliannau a’r effeithiau allweddol a nodir yn y ddogfen sy’n gysylltiedig â defnyddio’r llyfrgell. Disgwylir i’r gwasanaeth hefyd ddangos sut y mae ei waith yn cefnogi ac yn cyflenwi amcanion allweddol corfforaethol a Llywodraeth Cymru, megis y Rhaglen Lywodraethu.

Rhan o fod yn Wasanaeth Llyfrgelloedd Cyhoeddus statudol yw bod gwasanaethau’n cael eu darparu am ddim i’r rheini sy’n byw, yn gweithio neu’n ymweld â’r ardal ac mae gwasanaethau llyfrgelloedd cyhoeddus ledled Cymru’n cydweithio i ddarparu adnoddau ar y cyd â Llywodraeth Cymru a Llyfrgell Genedlaethol Cymru i sicrhau cydraddoldeb o ran mynediad at amrywiaeth o adnoddau, gan gynnwys, ond heb eu cyfyngu i:

  • Benthyg llyfrau am ddim
  • Benthyg deunyddiau clywedol am ddim
  • Mynediad am ddim i astudiaethau lleol a deunyddiau hanes lleol
  • Gwybodaeth am ddim am hanes teulu a mynediad am ddim at lawer o wefannau hanes teulu ar-lein
  • Mynediad am ddim at amrywiaeth o wasanaethau ar-lein, sydd ar gael yn y llyfrgell a gartref gydag aelodaeth llyfrgell actif
  • Mynediad am ddim at y rhyngrwyd yn holl lyfrgelloedd y fwrdeistref
  • Sesiynau cymunedol ynghylch llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol, chwilio am swyddi a llawer mwy
  • Staff cyfeillgar a gwybodus

Mae’r Cynllun Cyflenwi’r Llyfrgell hwn yn ddogfen weithiol sy’n gosod cyfeiriad ar gyfer cyflenwi’r gwasanaeth yn yr Ymddiriedolaeth Hamdden ar gyfer 2017 -2018.

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.