Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful 

Yn dilyn blwyddyn o ymgynghori â’r cyhoedd i ddod o hyd i’r ffordd orau o warchod dyfodol y gwasanaethau hamdden a diwylliannol pwysig a ddarperir i’r gymuned, trosglwyddwyd perchnogaeth am Lyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful o’r Cyngor i’r Ymddiriedolaeth ar 1 Ebrill 2015.

Ynghyd â’r weledigaeth ‘Gwella bywydau drwy hamdden a diwylliant’, mae Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful yn gyfrifol am weithredu:  

 • Canolfan Hamdden Merthyr Tudful
 • Canolfan Gymunedol Aberfan ac Ynysowen  
 • Canolfan Gymunedol Treharris
 • Meysydd Chwarae Cae Mari Dwn, Pen-y-Dre a Chae Grove
 • Canolfan Bêl-droed Gôl
 • Parc Sglefrio Sk8topia
 • Amgueddfa ac Oriel Gelf Castell Cyfarthfa
 • Bwthyn Joseph Parry
 • Parc Cyfarthfa, gan gynnwys  y Pad Sblasio, Canolfan Cyfarthfa, Golff, Rheilffordd Model, Pafiliwn Bowlio, y Llyn a’r Cyrtiau Tenis
 • Llyfrgelloedd Canolog, Dowlais, Aberfan a Threharris
 • Peiriandy Ynysfach
 • Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff
 • REDHOUSE

Arweinydd yr Ymddiriedolaeth yw’r Prif Weithredwr, a gaiff ei gefnogi gan Fwrdd o 11 o Ymddiriedolwyr, sy’n cynnwys aelodau’r cyhoedd, staff a Chynghorwyr CBSMT. 

 

Cyfleoedd Gwaith

Trefnydd Digwyddiadau-  18.5 awr

Cydlynu a chefnogi darpariaeth digwyddiadau ar draws Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful

Trefnydd Digwyddiadau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23 Mehefin 2017. E-bost rebecca.meredith@merthyrleisuretrust.co.uk

Rheolwr Rhaglenni (Redhouse) 23 awr y wythnos

Datblygu ansawdd ac amrywiaeth y rhaglen berfformio yn y Redhouse, gan gynnwys cerddoriaeth, dawns, theatr, sioeau gweledol a gweithgareddau eraill sy’n ymwneud â’r celfyddydau perfformio sy’n cyfrannu at weledigaeth Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful o Wella bywydau drwy Hamdden a Diwylliant.

Rheolwr Rhaglenni

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23 Mehefin 2017. E-bost rebecca.meredith@merthyrleisuretrust.co.uk

Ymddiriedolwr yn Eisiau

Mae Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful (YHMT) yn Sefydliad Dielw (Ymddiriedolaeth Elusennol) a sefydlwyd yn ddiweddar, sy’n gweithredu Chwaraeon, Hamdden, y Celfyddydau a chyfleusterau Diwylliannol ledled Merthyr Tudful. Mae’r Ymddiriedolaeth am ddenu Ymddiriedolwr newydd i ymuno â’r Bwrdd presennol.

Mae angen Ymddiriedolwr sydd ag angerdd dros hamdden a diwylliant ac sy’n gallu cynnig amrywiaeth o sgiliau ac arbenigedd neu sgiliau ac arbenigedd penodol i’r sefydliad newydd.

Dylech chi fod un ai’n byw, gweithio neu fod â chysylltiadau cryf â Merthyr Tudful a’ch bod yn barod i weithredu yn wirfoddol i’r fenter gyffrous newydd hon. Os ydych wedi bod yn Gynghorydd yn ystod y 4 blynedd ddiwethaf, nid ydych yn gymwys i ymgeisio.

Os hoffech ddysgu rhagor am y rôl hon cysylltwch â  Janet Morgan ar 01685 727432 neu e-bsotio rebecca.meredith@merthyrleisuretrust.co.uk am becyn gwybodaeth a ffurflen gais.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 23 Mehefin 2017. 

Rydym ni’n recriwtio am y swyddi achlusurol delynol:

Cynorthwydd Caffi yng Nghanolfan Cyfarthfa, Canolfan Hamddern Merthyr Tydfil, Canolfan Y Cymuned Aberfan a’r REDHOUSE - £7.78 yr awr,

Cynorthwydd Parth Weithgar – Parc Cyfarthfa - £7.78 yr awr

Derbynydd - Canolfan Hamddern Merthyr Tydfil - £7.90 yr awr

Archubydd Bywyd - Canolfan Hamddern Merthyr Tydfil - £7.90 yr awr,

Cynorthwydd Gampfa - Canolfan Hamddern Merthyr Tydfil - £7.90 yr awr,

Am fanylion bellach, yn cynnwys disgrifaid swydd, cysylltwch a Wendy Groves- Pennaeth Adnoddau Hamdden: wendy.groves@merthyrleisuretrust.co.uk    

 

Cysylltu a Ni

Am ragor o fanylion am yr Ymddiriedolaeth cysylltwch â ni ar:

Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful

Canolfan Fusnes Orbit,

Parc Busnes Rhydycar,

Merthyr Tudful.

CF48 1DL

01685 727432.  Croesawn alwadau yn y Gymraeg

 

Mae Ymddiriedolaeth Hamdden Merthyr Tudful Cyfyngedig yn gwmni cyfyngedig drwy warant â statws elusennol. Rhif Cwmni 09172730. Rhif Elusen Gofrestredig. 1160964

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.