Ein
Hymrwymiadau  

Mae Llyfrgelloedd Cyhoeddus Merthyr Tudful wedi ymrwymo i sicrhau bod pawb sy’n byw, yn gweithio neu’n astudio yn ardal Merthyr Tudful yn elwa ar wasanaeth llyfrgell cryf ac maent yn ymrwymedig i ddarparu 18 hawl y cwsmer, sef:

 

Cwsmeriaid a Chymunedau

 •  Sicrhau bod staff cyfeillgar, gwybodus a chymwys wrth law i helpu.
 • Cynnal amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi dysgu, mwynhad ac i alluogi defnyddwyr i fanteisio i’r eithaf ar yr adnoddau sydd ar gael.
 • Darparu mynediad at amrywiaeth o wasanaethau ac adnoddau i gefnogi dysgu gydol oes, lles a datblygiad personol, a chyfranogiad cymunedol


Mynediad i bawb 

 • Ar agor i holl aelodau eu cymunedau
 • Ymuno am ddim
 • Darparu lle ffisegol diogel, deniadol a hygyrch ag oriau agor addas
 • Darparu gwasanaethau, cyfleusterau ac adnoddau gwybodaeth priodol i unigolion a grwpiau ag anghenion arbennig

 

Dysgu am oes 

 • Benthyg llyfrau am ddim.
 • Mynediad am ddim at wybodaeth.
 • Defnydd am ddim o’r rhyngrwyd a’r cyfrifiaduron gan gynnwys Wi-Fi.
 • Defnydd am ddim o adnoddau gwybodaeth ar-lein 24 awr y dydd.
 • Darparu mynediad at adnoddau o safon mewn amrywiaeth o fformatau, gan gynnwys y rheini yn y Gymraeg, gan adlewyrchu newid o ran ffurfiau cyhoeddi.
 • Rhannu eu catalogau, i alluogi gwneud chwiliad unigol o holl adnoddau Cymraeg y llyfrgell.

 

Arweiniad a datblygiad 

 • Hyrwyddo llyfrgelloedd i ddenu rhagor o bobl i elwa ar eu gwasanaethau.
 • Ymgynghori’n rheolaidd â defnyddwyr i gasglu eu barn ar y gwasanaeth a gwybodaeth am newidiadau o ran eu hanghenion.
 • Gweithio mewn partneriaeth i roi mynediad at adnoddau holl lyfrgelloedd Cymru.
 • Darparu mynediad at strategaethau, polisïau, amcanion a gweledigaeth y gwasanaeth llyfrgelloedd, mewn print ac ar-lein, mewn amrywiaeth o ieithoedd sy’n briodol i’r gymuned.
 • Darparu proses gwyno glir, amserol a thryloyw, pe bai pethau’n mynd o’i le.

Cysylltu â’ch Llyfrgell

Cysylltwch â’ch Llyfrgell leol i ddod o hyd i’r newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf.

Cysylltu â Ni

Adnewyddu Ar-lein

Mynediad 24 awr i ganfod, adnewyddu a chadw eich eitemau llyfrgell ar-lein. 

Adnewyddu Ar-lein

© Merthyr Tydfil County Borough Council.